Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları
  • Bildirilerin tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
  • Bildiri tam metni aşağıda belirtilen ölçülere dikkat edilerek oluşturulmalıdır.  

Yazı Tipi ve Program

  • Bildiri metinleri Microsoft Office Word programında, Times New Roman yazı tipiyle oluşturulmalıdır.

Sayfa Yapısı ve Kenar Boşlukları

  • Word sayfası boyutları A4 (21x 29,7) şeklinde belirlenip, kenar boşlukları üstten ve alttan 3 cm, sağdan ve soldan 2,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

Yazım Düzeni

  • Yazım düzenindeki sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır. Tüm metinde paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır aralığı ise 1,25 olarak belirlenmelidir.

 

Başlık

14 punto, yalnızca ilk harfler büyük, koyu, ortalanmış

Başlıktan sonra üç satır boşluk bırakılmalıdır.

Yazar(lar)ın adı 

11 punto, yalnızca ilk harfler büyük, koyu, ortalanmış

Yazar(lar)ın adından sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Kurum adı

10 punto, yalnızca ilk harfler büyük, koyu, ortalanmış

Kurum adından sonra iki satır boşluk bırakılmalıdır.

Öz ve Abstract

8 punto, iki yana dayalı                                                

Anahtar Kelimeler ve Keywords

8 punto, iki yana dayalı

Anahtar Kelimeler ve Keywords bölümünden sonra iki satır boşluk bırakılmalıdır.

Ana metin

11 punto, iki yana dayalı, paragraf girintisi (0,5 cm), paragraflar arası boşluk yok

Ana metin kısmında, çalışmanın niteliğine bağlı olarak GİRİŞ, VERİ, TARTIŞMALAR, DEĞERLENDİRMELER, YORUMLAR, ANALİZLER, KATKILAR, SONUÇ vb. başlıklara yer verilmelidir.

Ana metin 1000 kelimeden az 4000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Ana metinden sonra iki satır boşluk bırakılmalıdır.

Kaynakça

9 punto, iki yana dayalı, paragraf girintisi yok

KAYNAKÇA başlığı kullanılmalı ve ana şablon aşağıdaki gibi olmalıdır. Yazarın aynı yıl birden fazla çalışmasına yer verilmesi durumunda a, b gibi kodlamalar kullanılabilir. 2007a, 2007b.

Kitap

Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (İtalik). Basım yeri: Yayınevi.

Caferoğlu, A. (1958). Türk Dili Tarihi. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Eckmann, J. (1996). Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar (Ed. Osman Fikri Sertkaya). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Grønbech, K. (1995). Türkçenin Yapısı (Çev. Mehmet Akalın). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Makale / Bildiri

Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Makalenin Adı. Derginin adı (İtalik), Sayı: Sayfa numarası.

Korkmaz, Z. (1989). -ası/esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (participium) Ekinin Yapısı Üzerine. TDAY-Belleten 1968: 31-38.

Karahan, A. (1948). Fuzulî'nin Mektupları. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, II/3-4: 245-266.

Yıldız, H. (2016). Türkçede kap kacak İkilemesi Üzerine. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (Budapeşte / 26-27 Eylül 2016) Bildirileri Kitabı. Ankara: Bilkent Üniversitesi Yayınları, 28-40.

İnternet Kaynağı

Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. (Yıl). Makalenin Adı. İnternet adresi (Erişim Tarihi)

Ocak, M. E. (2016) Buzul Çağı Avcıları Avrupa Ormanlarını Tahrip Etmiş. http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/makale/buzul-cagi-avcilari-avrupa-ormanlarini-tahrip-etmis (18.01.2017)

 

  • Bildiri metninde tablo, şekil, şema, grafik, alıntı, atıf ve dipnot kullanılmalı durumunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Tablo, Şekil, Şema ve Grafikler

10 punto, iki yana dayalı

Tablo ve şekillerin genişliği 15 cm’i geçmemelidir. Her tablo ve şekil Tablo.1., Şekil 1., Grafik 1. şeklinde, ilgili verinin adı da yazılarak numaralandırılmalıdır. Örnek;

Tablo 1. Türk Lehçelerinde Akrabalık Adları

Alıntılar

Alıntılar üç satırdan az ise metin içinde italik olarak, üç satırdan fazla ise blok halinde ayrı bir paragraf olarak verilmelidir. Bu paragraf sağ ve soldan 1 cm girintili, ilk satır girintisi olmadan 10 puntoyla yazılmalıdır.

Atıflar ve Dipnotlar

Atıflar yazar soyadı, eser yılı ve sayfa numarası verilerek metin içinde gösterilmelidir: (Tekin 1968), (Ercilasun 2005: 45) gibi. Herhangi bir internet adresine yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve mutlaka indirme tarihi belirtilmelidir:

(http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat (14.10.2016)

Dipnotlar 8 punto, iki yana dayalı tek satır aralıklı yazılmalıdır.

Dipnotlarda kesinlikle, sadece atıf ya da kaynakça bilgisi yer almamalıdır. Sadece atıf ya da kaynakça bilgisi bulunan dipnotlar metin içinde atıf yapılarak gösterilmeli ve kaynakçaya taşınmalıdır. Bir açıklama, yorum vb. getiren dipnotlar sayfanın altında 1, 2, 3 şeklinde numaralandırılarak gösterilmelidir. Yorum ve açıklamadan sonra gerekiyorsa bu kısımda kısa atıf bilgisi verilebilir.

Ekler

Tıpkıbasım metin örneği, dizin ya da bir sayfayı aşan tablolar KAYNAKÇA bölümünden sonra Ekler ana başlığı altında EK-1, EK-2 şeklinde numaralandırılarak gösterilmelidir. Örnek;

Ek-1. Kutadgu Bilig Fergana Nüshasından Örnek Sayfalar

Ek-2. Kutadgu Bilig’deki Edatların Dizini